Política de privacitat

TECNOLOGIES AVANÇADES CONTROL FIRM, S.L., informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients.

I garanteix en tot moment l’íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la normativa de protecció de dades i serveis de la societat de la informació: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), la normativa Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSIce).

Responsable del tractament

Empresa titular d’aquesta web: TECNOLOGIES AVANÇADES CONTROL FIRM, S.L.

C.I.F.: B43710920.

Domicili: C/ EMPORDÀ, 25 – 08720 – VILAFRANCA DEL PENEDÈS (BARCELONA).

Inscrit al Registre de Barcelona, Tom 38850, Foli 22, Fulla 338060, Inscripció 3a, Data 20/06/2006.

Telèfon: 655919432

Correu electrònic: fx.boada@tecnofirm.com

Finalitats del tractament de les dades

Les dades facilitades per l’Usuari són utilitzades amb diverses finalitats que s’enumeren a continuació:

Finalitat del tractament Base jurídica per al tractament
Gestionar les consultes planejades a través dels formularis web. Interès legítim de la Societat per atendre els requisits d’informació a través de la web. Consentiment prestat de forma expressa al moment de recollida de les dades a través dels formularis web.
Enviament de butlletins, comunicacions comercials i promocions. Consentiment prestat de forma expressa al moment de recollida de les dades a través dels formularis web.
Gestionar les incidències i el manteniment de la web. Interès legítim de la Societat.
Gestionar les consultes plantejades a través dels formularis web. Tractarem les teves dades durant el temps que sigui necessari per atendre la teva sol·licitud o petició.
Enviament de butlletins, comunicacions comercials i promocions. Tractarem les teves dades fins que et donis de baixa.
Gestionar les incidències i el manteniment de la web. Tractarem les vostres dades durant el temps necessari per complir els terminis legals de prescripció que us resultin d’aplicació.

Destinataris de les dades

Per complir les finalitats indicades a la present Política de Privadesa, és necessari que donem accés a les teves dades personals a terceres parts que ens prestin suport als serveis que t’oferim (Encarregats de Tractament).

Els encarregats de tractament per a l’execució d’un contracte o prestació d’un servei al Responsable, seguint per això les seves instruccions en tot moment i assegurant els mateixos nivells de seguretat.

Drets dels usuaris

L’usuari té dret a:

  • Sol·licitar l’accés a les vostres dades personals que s’estan tractant i rebre aquesta informació per escrit pel mitjà sol·licitat.
  • Sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat pels quals van ser recollits.
  • Sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades.
  • Oposar-se al tractament de les seves dades personals quan sigui procedent, cas en què es deixaran de tractar les vostres dades excepte per motius legítims.
  • Dret a la portabilitat de les vostres dades personals quan el tractament estigui basat en un consentiment i es faci per mitjans automatitzats. Les dades es lliuraran de forma estructurada, ús comú i lectura mecànica.
  • Dret a retirar el consentiment prestat.
  • Dret a reclamar davant de l’agència espanyola de protecció de dades.

L’Usuari pot exercir els drets anteriorment indicats a l’adreça de correu postal o electrònica del Responsable, acreditant la seva identitat amb una còpia escanejada del vostre DNI o document equivalent, i especificant el dret que voleu exercir.

Procedència de les dades

Les dades personals seran facilitades pel mateix interessat de forma absolutament voluntària. La manca de facilitar determinades dades o preguntes que poguessin formular-se en els processos de registre o en els diferents formularis electrònics que es presentin a l’Usuari, pot provocar la impossibilitat d’accés a determinats serveis per a la prestació dels quals és imprescindible disposar de les dades de caràcter personal, en aquest cas El Responsable informarà del caràcter obligatori i/o necessari de facilitar les dades personals pel funcionament del servei.

El Responsable us assegura la confidencialitat de les vostres dades personals i us garanteix la seguretat d’aquestes, adoptant les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Informació facilitada per l’Usuari

Els i les menors de 18 anys no poden cedir les dades personals sense el previ consentiment del pare/mare i/o tutors legals.

Els Usuaris, introduint les seves dades als formularis de contacte o presentats a formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del Responsable, sent voluntària la inclusió de dades als camps restants.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquestes.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessàries per a la prestació de servei òptim a l’Usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis que El Responsable li faciliti, siguin completament ajustats a les vostres necessitats.

Mesures de seguretat

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, El Responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, els quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Bretxes de seguretat

El Responsable informarà sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti qualsevol dels nostres serveis de tercers, a totes i cadascuna de les persones, dades de les quals puguin haver estat afectades, i autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.

Legislació aplicable i jurisdicció

Es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per a la utilització indeguda del Lloc Web i Continguts.

La relació entre l’Usuari i el Responsable es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. En cas de sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o l’aplicació, les parts sotmetran els conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.